Otázky a odpovědi


Vzhled sídliště nám připadá zanedbaný, co s tím vaše společnost udělá?
        Technický stav domů na sídlišti v Písnici je, až na několik drobných vad, velmi dobrý. Celkový dojem kazí spíše nedůslednost při provádění denní údržby, hlavně na veřejných prostranstvích. O tomto problému víme, intenzivně na jeho řešení pracujeme a věříme, že v řádu měsíců bude v tomto směru patrný pokrok. Věříme, že i kontaktní místo přímo na sídlišti přispěje ke zlepšení provozu celého sídliště.          
Budou probíhat rekonstrukce interiérů bytů?
  Tato otázka je nám často kladena nejen nájemci bytů v Písnici. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce bytu jsou široce upravena občanským zákoníkem. Tato ustanovení, respektující ústavní zásadu nedotknutelnosti obydlí, výrazně upřednostňují práva nájemce na nerušené užívání bytu před právy pronajímatele. My jako pronajímatel nemůžeme ve většině případů bez souhlasu nájemce do jím užívaného bytu ani vstoupit, tím méně pak v něm cokoliv měnit. Celková rekonstrukce bytové jednotky je možná pouze ve zcela vyklizeném bytě a trvá přibližně tři měsíce. Nájemné v rekonstruovaných jednotkách je potom oproti nerekonstruovaným vyšší cca o 3 000 až 5 000 Kč měsíčně, v závislosti na rozsahu a standardu provedení. Jak tedy vidíte, rekonstrukce bytu je zásadní zásah do nájemní smlouvy a bez dohody mezi nájemcem a pronajímatelem na detailních podmínkách jejího provedení ji nelze realizovat. Protože disponujeme na sídlišti v Písnici rozsáhlým bytovým portfoliem a jednotlivé byty se v čase uvolňují a znovu obsazují, můžeme zájemcům o kvalitnější bydlení navrhnout jiné řešení. Můžeme vám vytipovat jinou bytovou jednotku v Písnici a tu upravit v souladu s vašimi představami. Můžete se pak nastěhovat přímo do nového bytu bez jakýchkoliv komplikací.      
Chtěl bych si provést stavební úpravy v bytě, jak mám postupovat?
  Plánujete-li provádět v bytě rozsáhlejší úpravy,  je vaší povinností si od nás vyžádat předchozí souhlas. Provedení stavebních úprav může mít dopad na statickou bezpečnost celého domu či na funkci otopné soustavy nebo jiných technologií. Je proto nezbytné, aby každý rozsáhlejší zásah byl posouzen a schválen.      
Mám závadu na bytě nebo jeho vybavení, jak mám postupovat?

V této věci se pro vás nic zásadního nemění. Pohotovostní servis je zajištěn, můžete napsat e-mail, zavolat na poruchovou linku 273 139 331, která je monitorována po celý den, nebo navštívit  kontaktní místo přímo v Písnici, v přízemí panelového domu Ke Kurtům 374. V souladu s Nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, ze dne 26. října 2015 vám budou náklady na běžnou údržbu přeúčtovávány v plné výši a náklady na drobné opravy až do výše 100 Kč/m2/rok. Tyto položky se objeví v ročním vyúčtování nákladů.

Bude probíhat nová výstavba na sídlišti?
  Současným trendem v moderních metropolích je zahušťování jádra měst. Na druhou stranu je situace v územním plánování doposud tak nepřehledná, že jakékoliv vyjádření k této věci bude více než vágní. Zahájili jsme přípravné práce na urbanistické studii, na základě které bychom posléze představili naši vizi budoucnosti Písnice, a to ve spolupráci s místní samosprávou.    
Bude docházet k prodeji bytů do vlastnictví fyzických osob?
  Prodej jednotlivých bytů fyzickým osobám není v této chvíli na pořadu dne. Rozhodně o něm nelze uvažovat dříve, než bude skončen spor vyvolaný zájmovou skupinou. Teprve po jeho skončení se touto otázkou můžeme vážně zabývat. Na problematiku prodeje bytů konečným uživatelům je třeba nahlížet z pohledu dlouhodobého, včetně otázky budoucího fungování společenství vlastníků. I s ohledem na legislativní změny v této oblasti, které právě probíhají, nepokládáme prodej jednotlivých bytů v této chvíli za reálnou variantu.    
Mohu nájemní smlouvu převést?
  Předně bychom chtěli všechny upozornit, že obývají-li byt manželé (nebo registrovaní partneři), mají tzv. společné právo nájmu. Odchodem jednoho z partnerů z bytu nekončí nájemní vztah druhého z nich. Není ani třeba uzavírat dodatek k nájemní smlouvě nebo novou nájemní smlouvu. Potřebujeme pouze doložit vznik partnerství (např. oddacím listem) a důvod partnerova odchodu, v případě rozvodu i dohodu o vypořádání nájemního vztahu, případně příslušné rozhodnutí soudu. V nejhorším možném případě, kdy nájemce bytu zemře, může právo nájmu přejít na jiné osoby než manžela/partnera, avšak nejvýše na 2 roky. Na osobu, která není příbuzným nájemce, jenž zemřel, nájem na tuto dobu přejde jen se souhlasem pronajímatele. Takovéto případy řešíme vždy individuálně. Převod nájmu na třetí osoby z jiných než zákonných důvodů schvalujeme vždy případ od případu.      
Došlo u mě k mimořádné události, můžete mi nějak pomoci?
  Každého může potkat souhra nepříznivých okolností, které ohrozí fungování jeho domácnosti nebo jeho schopnost plnit finanční závazky. V takovém případě nás vždy co možná nejdříve kontaktujte e-mailem či osobně v kontaktním místě,  abychom mohli najít řešení, které bude pro všechny strany přijatelné. Máme vyzkoušené postupy pro tyto případy a většinu tíživých okolností lze vyřešit již v jejich zárodku. Děkujeme.        
Bude se zvyšovat nájemné?
  Jak je všeobecně známo, bylo nájemní bydlení v České republice předmětem dlouhodobé regulace. Tato cenová regulace byla ovšem velmi selektivní a týkala se vesměs nájemních smluv, které byly uzavřeny před rokem 1989. Vznikla tak situace, kdy zde existovaly dva světy nájemního bydlení, jeden, podřízený regulaci, se směšným nájemným a druhý, neregulovaný, s nájemným, které dosahovalo někdy až horentní výše. Neudržitelnost a nespravedlnost tohoto stavu se staly předmětem kritiky a řízení před českými i mezinárodními soudy. Pod tímto tlakem byl nakonec přijat zákon o jednostranném zvyšování nájemného, který umožňoval pronajímatelům zvyšovat regulované nájemné až na úroveň, jež se měla blížit tržnímu nájemnému. Po dosažení této úrovně byla regulace nájemného zrušena a bylo na pronajímateli a nájemcích, na jakém nájemném se dohodnou. Pro případ neshody byla upravena zákonná procedura pro stanovení výše nájemného soudem. V případě nájemníků, u kterých jsme převzali nájemní smlouvy při nákupu souboru nemovitostí, postupoval bývalý vlastník pouze podle výše uvedeného zákona a k přechodu na zcela tržní nájemné nepřistoupil. Nájemné, které dodnes platíte, tak bylo určeno ne trhem, ale vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. Nejedná se tedy o smluvní, tržní nájemné. Výše nájemného stanovená MMR ČR pro rok 2012, kdy regulace nájemného skončila, vycházela z cenových úrovní let 2010 a 2011 a již v té době obvyklému nájemnému neodpovídala. Postupem let se tento nepoměr jenom prohlubuje, a zvýšení nájemného je tedy nevyhnutelné. Novým nájemníkům se snažíme nabídnout nájemné za nadstandardních cenových podmínek ve srovnání s tržním nájmem, neustále provádíme monitoring cenové úrovně nájemního bydlení.      
Mohu dát byt do podnájmu?
  Podnájem bytu je podle zákona přípustný jen v případě, že v bytě i nadále bydlíte. V jiných případech je možný pouze s naším (písemným) souhlasem. Obecně souhlasy s podnájmem vydáváme jen sporadicky a za okolností, které to odůvodňují.    
Mohu v bytě chovat zvíře?
  Právo nájemníků na chování domácího miláčka v bytě je garantováno zákonem. Budeme však trvat na tom, aby nám byla všechna chovaná zvířata v našich bytech (tedy ta, která představují zvýšenou zátěž nebo riziko pro dům, tj. psi, kočky a jiní větší čtvernožci a také plazi všeho druhu nebo jiné nebezpečné druhy) nahlášena. Současně si vyhrazujeme právo požadovat v případech, kdy počet chovaných zvířat nebo jejich velikost negativně ovlivňují provoz domu, vybírat za takové zvíře poplatek ve výši 100 Kč/měsíčně na kompenzaci vícenákladů, a to od 1. ledna 2018.      
V navrhované nájemní smlouvě je povinnost pojistit byt, co si pod tím máme představit?
  Ano, v nájemní smlouvě je klauzule o pojištění nájemce. Nejedná se ale o pojištění bytu, tj. našeho majetku, ale o pojištění odpovědnosti nájemce za škody, které by mohly na bytě nebo domě vzniknout jeho zaviněním nebo i náhodou. Jedná se zejména o škody způsobené vodou, které se vyskytují poměrně často. Toto ustanovení smlouvy je spíše doporučujícího charakteru, žádáme vás však, abyste tuto otázku nepodcenili a vyhnuli se případným problémům s likvidací jakýchkoliv škod.      
Jak budete postupovat, když se mi blíží ukončení platnosti nájmu na dobu určitou?
  S každým naším nájemníkem jednáme přímo a individuálně, každý případ je jiný. Nejlépe je nás kontaktovat na e-mailu pisnice@cib.cz.  Po zanechání kontaktních informací a popisu žádosti nájemníka se mu co nejdříve ozveme s návrhem řešení nebo pozvánkou na osobní schůzku.    
Kde získám potvrzení pro úřady?
      Můžete nás kontaktovat buď osobně na kontaktním místě, nebo nám napište na adresu koupa@cib.cz.            
Jak mám postupovat, když bych si chtěl některý z vašich bytů v lokalitě Písnice pronajmout?
      Můžete nás kontaktovat buď osobně na kontaktním místě, nebo nám napište na pisnice@cib.cz či zavolejte na číslo +420 224 235 110.  Vyslechneme vaše představy a nabídneme vám vhodný byt v naší lokalitě a domluvíme si osobní prohlídku. Pokud se vám bude byt líbit, zašlete dále ke zpracování Žádost o uzavření  nájemní smlouvy (stáhnout).          
Mám dluh na nájmu, jak mám postupovat?
    V případě neschopnosti dluh zaplatit je zapotřebí kontaktovat nás na e-mail pisnice@cib.cz nebo koupa@cib.cz. Následně si s vámi dohodneme individuální schůzku, kde s vámi bude sepsáno písemné uznání závazku a dohodnuta výše splátek dlužné částky.      
Jak mám postupovat, když se v domácnosti změní počet osob nebo mám nové kontaktní údaje?
  Změnu počtu osob může provést nájemce osobně na klientském centru nebo může zaslat žádost na e-mail pisnice@cib.cz. Je zapotřebí, aby žádost byla podepsána, a v případě narození dítěte je nutné doložit rodný list. Změny kontaktních údajů je možné hlásit změny opět prostřednictvím e-mailu pisnice@cib.cz nebo osobně v klientském centru.        
Je v bytech dostupná kabelová televize a internet?
    V současné době máme v objektech instalovány rozvody společnosti UPC, která poskytuje televizi a internetové připojení. Alternativní možností je připojení prostřednictvím poskytovatele JM-net. Informace o cenách, rychlostech internetového připojení a počtu televizních kanálů vám poskytnou pracovníci kontaktního místa nebo přímo pracovníci uvedených společností (kontakt).          

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Nenašli jste to, co jste hledali? Neváhejte a kontaktujte nás!


10 + 11 =